Regulamin Sunrise

REGULAMIN SUNRISE

1. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH, NIEOBECNOŚĆ, ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ, ROZWIĄZYWANIE GRUPY.

1.1 Udział w zajęciach organizowanych przez Studio Pole Dance Sunrise Dajana Ołpińska jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu SUNRISE oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez SUNRISE danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr. 101 poz.926.

1.2 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia klientów SUNRISE z obowiązku jego przestrzegania.

1.3 SUNRISE zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym terminie. Sunrise zobowiązuje się do poinformowania klienta o każdych zmianach w regulaminie poprzez fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085523883224

1.4 W zajęciach dla dorosłych mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz od 16-go roku życia za pisemną zgodą rodzica.

1.5 Do uczestnictwa w zajęciach SUNRISE upoważnia zakup dowolnego karnetu lub pojedynczego wejścia.

1.6 SUNRISE honoruje Karty MultiSport Plus oraz Pakiety Medicover Sport, na zajęcia z oferty Pole Stretch, Pole Fitness oraz Open Studio. Karta ważna jest tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

1.7 Klient zgłasza chęć uczestnictwa w zajęciach:

w Studiu Pole Dance Sunrise w Lubinie :

online poprzez https://app.fitssey.com/poledancesunrise/

telefonicznie pod nr 536 150 920 lub przez fanpage

osobiście w recepcji SUNRISE przy ul. Kwiatowej 5A/C w Lubinie

1.8 Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. Minimalna ilość by grupa istniała to 8 osób na dużej, a 5 osób na małej sali w Sunrise. Zajęcia odbywają się od 3 osób na dużej sali oraz od 2 osób na małej. W sytuacji gdy na zajęcia zapisze się mniej niż wymagana liczba osób, zajęcia zostaną odwołane 1 h przed ich rozpoczęciem, a zapisani uczestnicy zostaną powiadomieni wiadomością SMS.

1.8.1 W przypadku zbyt małej ilości uczestników, SUNRISE ma prawo rozwiązać grupę. Sunrise zobowiązane jest do poinformowania o tym fakcie kursantkę osobiście lub telefonicznie. 

1.8.2 W przypadku nieobecności klient ma obowiązek wypisania się przez grafik online najpóźniej 8 godzin przed zajęciami. W innym przypadku wejście nie zostanie zwrócone na karnet. W przypadku wypisania się wcześniej niż 8 h przed zajęciami, wejście wraca na karnet klienta.

1.8.3 W przypadku zapisania się na pojedyncze zajęcia w sytuacji nie zgłoszenia wcześniej nieobecności na nich/ nie wypisania się przez grafik online, klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za w/w zajęcia zgodnie z cennikiem SUNRISE, z powodu zablokowania miejsca innej chętnej klientce.

1.9 W zajęciach Pole Stretch i Fitness liczba osób w grupach jest ograniczona. Aby zajęcia się odbyły, muszą w nich uczestniczyć minimum 4 osoby. W sytuacji gdy na zajęcia zapiszą się mniej niż 4 osoby, zajęcia zostaną odwołane 1 h przed ich rozpoczęciem, a zapisani uczestnicy zostaną powiadomieni wiadomością SMS.

W godzinach Open Studio (trening samodzielny, bez instruktora) liczba osób jest ograniczona. Open Studio odbywa się bez względu na zapisaną ilość osób.

1.10 W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora prowadzącego zajęcia, SUNRISE ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego informowania klienta.

1.11 W sytuacjach losowych SUNRISE ma prawo odwołać zajęcia. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z kursantkami lub wejście zostanie zwrócone na karnet klientki.

1.12 W przypadku zajęć Kids oraz Teens, rodzic/opiekun ma obowiązek stawić się na pierwszych zajęciach nowej grupy i podpisać zgodę na uczestnictwo córki/ podopiecznej w treningach. Podczas kolejnych zajęć w studiu mogą przebywać tylko osoby biorące udział w treningu.

2. CENNIK, ZASADY PŁATNOŚCI, WAŻNOŚĆ KARNETU

2.1 Obowiązujące ceny za poszczególne usługi SUNRISE dostępne są w recepcji studia oraz na www.sunrise.lubin.pl

2.2 SUNRISE zastrzega sobie prawo do zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie na fanpage’u : https://www.facebook.com/profile.php?id=100085523883224

2.3 Płatność za zajęcia dokonywana jest w całości przelewem na konto bankowe, gotówką lub kartą płatniczą w recepcji SUNRISE. Płatność należy uregulować z góry na bieżący miesiąc.

2.4 Po uiszczeniu opłaty klient otrzymuje karnet online upoważniający go do uczestnictwa w opłaconych zajęciach. Karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.

2.5 Karnet jest usługą z miesięcznym terminem ważności. 

2.6 W przypadku nieobecności klienta na opłaconych przez niego zajęciach, jak również rezygnacji z zajęć, SUNRISE nie zwraca klientowi wpłaconej kwoty.

2.7 Klient przychodząc na zajęcia, zobowiązany jest zgłosić się do recepcji w celu weryfikacji płatności. Jeżeli klient nie zapisał się na zajęcia, tj. nie widnieje na liście osób zapisanych, obsługa ma prawo odmówić klientowi uczestnictwa w zajęciach z powodu braku miejsca w danej grupie. 

2.8 W przypadku zajęć Kids oraz Teens, to rodzic lub opiekun jest zobowiązany do dokonywania płatności za zajęcia.

3. BEZPIECZEŃSTWO, INNE POSTANOWIENIA

3.1 Osoby biorące udział w zajęciach z instruktorem, jak również osoby korzystające z OPEN STUDIO, robią to na własną odpowiedzialność. SUNRISE nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, urazy czy kontuzje powstałe podczas wykonywania ćwiczeń.

3.2 Każdy uczestnik powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez SUNRISE.

3.3 Kobiety ciężarne i w połogu mogą brać udział w zajęciach na swoją odpowiedzialność, wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Instruktorzy nie posiadają wykształcenia medycznego.

3.4 Osoby, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem nie zezwalające na udział w zajęciach z oferty SUNRISE nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

3.5 Uczestnik biorący udział w zajęciach jest narażony na siniaki, otarcia, urazy mięśni, oparzenia od rury oraz w skrajnych przypadkach mogą grozić poważne operacje lub nawet śmierć. Uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie podczas zajęć, a także stan zdrowia psychicznego i fizycznego przed przystąpieniem do zajęć.

3.6 SUNRISE nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione przez klientów podczas zajęć.

3.7 Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć, każdy uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w odpowiedni strój sportowy oraz ręcznik do wycierania sprzętu, z którego korzysta. Informacje o stosownym stroju do konkretnych zajęć, można uzyskać w studiu lub znaleźć na stronie www.sunrise.lubin.pl

3.8 Przed wejściem na salę ćwiczeń obowiązkowa jest zmiana obuwia. Można ćwiczyć w czystym obuwiu, baletkach, skarpetkach lub na boso.

3.9 W dniu treningu nie należy aplikować na ciało balsamów, kremów, oliwek itp., ponieważ zmniejsza to przyczepność, przeszkadza w treningu i zwiększa ryzyko wypadku.

3.10 Podczas zajęć należy zdejmować biżuterię, gdyż może powodować uszkodzenia ciała oraz sprzętu do ćwiczeń.

3.11 Uczestnik zajęć zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i zgłaszania instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.

3.12 Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. W przypadku złego samopoczucia podczas zajęć należy od razu zgłosić to osobie prowadzącej.

3.13 Osoby przebywające na terenie studia SUNRISE zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż oraz zachowania czystości, poszanowania mienia oraz innych osób.

3.14 Uczestnik ponosi finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez niego podczas przebywania na terenie studia SUNRISE.

3.15 Na terenie SUNRISE obowiązuje pełen zakaz palenia papierosów praz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.

3.16 Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, nie mają prawa uczestnictwa w wykupionych zajęciach i będą poproszone o opuszczenie SUNRISE. W takiej sytuacji opłata za zajęcia nie będzie zwracana klientowi.

3.17 SUNRISE może wykorzystywać zdjęcia i filmy na potrzeby promocji i reklamy, po wcześniejszej akceptacji ze strony uczestnika. W takiej sytuacji uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez SUNRISE.

3.18 Magnezje dozwolone w SUNRISE to: Ocun, Pure Grip, Mamut  lub Dry Hands oraz Keepgrip. Wszystkie pozostałe są zakazane z powodu niszczenia rurek.