Regulamin Sunrise

REGULAMIN SUNRISE

1. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH, NIEOBECNOŚĆ, ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ, ROZWIĄZYWANIE GRUPY.

1.1 Udział w zajęciach organizowanych przez Studio Pole Dance Sunrise Dajana Ołpińska (zwane dalej SUNRISE ) jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu SUNRISE oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez SUNRISE danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr. 101 poz.926.

1.2 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia klientów SUNRISE z obowiązku jego przestrzegania.

1.3 SUNRISE zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym terminie.

1.4 W zajęciach dla dorosłych mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz od 16-go roku życia za pisemną zgodą rodzica.

1.5 Do uczestnictwa w zajęciach SUNRISE upoważnia zakup dowolnego karnetu lub pojedynczego wejścia.

1.6 SUNRISE honoruje Karty MultiSport Plus, na zajęcia z oferty Pole Stretch oraz Open Studio. Karta ważna jest tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

1.7 Klient zgłasza chęć uczestnictwa w zajęciach:

online poprzez https://app.fitssey.com/poledancesunrise/

telefonicznie pod nr 536 150 920

osobiście w recepcji SUNRISE przy ul. Kwiatowej 5A/C w Lubinie

1.8 Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. Minimalna ilość by grupa istniała to 8 osób na dużej, a 5 osób na małej sali. Zajęcia odbywają się bez względu na ilość obecnych. Wyjątek stanowią zajęcia Pole Stretch – te odbywają się gdy na zajęcia zapiszą się przynajmniej 4 osoby.

1.8.1 W przypadku małej ilości uczestników, SUNRISE ma prawo rozwiązać grupę. W takiej sytuacji SUNRISE proponuje dołączenie do innej grupy na podobnym poziomie lub zwraca wpłacone przez klienta pieniądze za niewykorzystane zajęcia.

1.8.2 W przypadku nieobecności klient ma obowiązek wypisania się przez grafik online najpóźniej 8 godzin przez zajęciami. W innym przypadku wejście nie zostanie zwrócone a nieobecności nie będzie można odrobić.

1.8.3 W przypadku zapisania się na pojedyncze zajęcia w sytuacji nie zgłoszenia wcześniej nieobecności na nich/nie wypisania się przez grafik online, klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za w/w zajęcia zgodnie z cennikiem SUNRISE, z powodu zablokowania miejsca.

1.8.4 W przypadku zgłoszonej nieobecności/wypisania się odpowiednio wcześniej z zajęć online, klient ma możliwość odrobić zajęcia w ciągu czterech tygodni od daty nieobecności w innej grupie o podobnym poziomie lub na dowolnych zajęciach z oferty po wcześniejszym zgłoszeniu tego w recepcji studia i zapisaniu się przez grafik online. W przypadku nie odrobienia nieobecności w terminie, wejście z karnetu przepada.

1.9 W zajęciach Pole Stretch liczba osób w grupach jest ograniczona. Aby zajęcia się odbyły, muszą w nich uczestniczyć minimum 4 osoby. W sytuacji gdy na zajęcia zapiszą się mniej niż 4 osoby, zajęcia zostaną odwołane 1 h przed ich rozpoczęciem, a zapisani uczestnicy zostaną powiadomieni wiadomością SMS.

W godzinach Open Studio liczba osób jest ograniczona. Open Studio odbywa się bez względu na zapisaną ilość osób.

1.10 W przypadku choroby lub niedyspozycji prowadzącego SUNRISE ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego informowania klienta.

1.11 W sytuacjach losowych SUNRISE ma prawo odwołać zajęcia. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z kursantkami lub karnet zostanie przedłużony.

1.12 W przypadku zajęć Kids oraz Teens, rodzic/opiekun ma obowiązek stawić się na pierwszych zajęciach nowej grupy. Podczas kolejnych zajęć w studiu będą mogły przebywać tylko osoby biorące udział w treningu.

2. CENNIK, ZASADY PŁATNOŚCI, WAŻNOŚĆ KARNETU

2.1 Obowiązujące ceny za poszczególne usługi SUNRISE dostępne są w recepcji studia oraz na www.sunrise.lubin.pl

2.2 SUNRISE zastrzega sobie prawo do zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem na https://www.facebook.com/poledancesunrise.

2.3 Płatność za zajęcia dokonywana jest w całości gotówką lub kartą płatniczą w recepcji SUNRISE. Płatność należy uregulować najpóźniej w dniu drugich zajęć.

2.4 Po uiszczeniu opłaty klient otrzymuje karnet upoważniający go do uczestnictwa w opłaconych zajęciach. Karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.

2.5 Karnet jest usługą z 4- tygodniowym terminem ważności. W przypadku gdy zajęcia nie odbędą się z powodu świąt, dni ustawowo wolnych etc. ważność karnetu automatycznie przedłuża się o niewykorzystane zajęcia.

2.6 W przypadku nieobecności klienta na opłaconych przez niego zajęciach, jak również rezygnacji z zajęć, SUNRISE nie zwraca klientowi wpłaconej kwoty.

2.7 Klient przychodząc na zajęcia, zobowiązany jest zgłosić się do recepcji w celu weryfikacji płatności. Jeżeli klient nie zapisał się na zajęcia, to jest nie widnieje na liście osób zapisanych, obsługa ma prawo odmówić klientowi uczestnictwa w zajęciach.

2.8 W przypadku zajęć Kids oraz Teens, to rodzic lub opiekun jest zobowiązany do dokonywania płatności i zgłaszania obecności córki w recepcji.

3. BEZPIECZEŃSTWO, INNE POSTANOWIENIA

3.1 Osoby biorące udział w zajęciach z instruktorem, jak również osoby korzystające z OPEN STUDIO, robią to na własną odpowiedzialność. SUNRISE nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, urazy czy kontuzje powstałe podczas wykonywania ćwiczeń.

3.2 Każdy uczestnik powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez SUNRISE.

3.3 Kobiety ciężarne i w połogu mogą brać udział wyłącznie w zajęciach Pole Stretch, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i na własną odpowiedzialność. Instruktorzy nie posiadają wykształcenia medycznego.

3.4 Osoby, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem nie zezwalające na udział w zajęciach z oferty SUNRISE nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

3.5 Uczestnik biorący udział w zajęciach jest narażony na siniaki, otarcia, urazy mięśni, oparzenia od rury oraz w skrajnych przypadkach mogą grozić poważne operacje lub nawet śmierć. Uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie podczas zajęć, a także stan zdrowia psychicznego i fizycznego przed przystąpieniem do zajęć.

3.6 SUNRISE nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione przez klientów podczas zajęć.

3.7 Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć, każdy uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w odpowiedni strój sportowy oraz ręcznik do wycierania sprzętu, z którego korzysta. Informacje o stosownym stroju do konkretnych zajęć można uzyskać w studiu lub znaleźć na stronie www.sunrise.lubin.pl

3.8 Przed wejściem na salę ćwiczeń obowiązkowa jest zmiana obuwia. Można ćwiczyć w czystym obuwiu, baletkach, skarpetkach lub na boso.

3.9 W dniu treningu nie należy aplikować na ciało balsamów, kremów, oliwek itp., ponieważ zmniejsza to przyczepność, przeszkadza w treningu i zwiększa ryzyko wypadku.

3.10 Podczas zajęć należy zdejmować biżuterię, gdyż może powodować uszkodzenia ciała oraz sprzętu do ćwiczeń.

3.11 Uczestnik zajęć zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i zgłaszania instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.

3.12 Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. W przypadku złego samopoczucia podczas zajęć należy od razu zgłosić to osobie prowadzącej.

3.13 Osoby przebywające na terenie studia SUNRISE zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż oraz zachowania czystości, poszanowania mienia oraz innych osób.

3.14 Uczestnik ponosi finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez niego podczas przebywania na terenie studia SUNRISE.

3.15 Na terenie SUNRISE obowiązuje pełen zakaz palenia papierosów praz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.

3.16 Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, nie mają prawa uczestnictwa w wykupionych zajęciach i będą poproszone o opuszczenie SUNRISE. W takiej sytuacji opłata za zajęcia nie będzie zwracana klientowi.

3.17 SUNRISE może wykorzystywać zdjęcia i filmy na potrzeby promocji i reklamy, po wcześniejszej akceptacji ze strony uczestnika. W takiej sytuacji uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez SUNRISE.

3.18 Magnezje dopusczone do stosowania w SUNRISE to: Ocun, Pure Grip lub Dry Hands. Wszystkie pozostałe są zakazane.

 

Wytyczne COVID-19