Regulamin Sunrise

Regulamin Sunrise

1. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH, NIEOBECNOŚĆ, ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ, ROZWIĄZYWANIE GRUPY.

1.1 Udział w zajęciach organizowanych przez Studio Pole Dance Sunrise Dajana Ołpińska (zwane dalej SUNRISE) jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu SUNRISE oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez SUNRISE danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr. 101 poz.926.
1.2 Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia klientów SUNRISE z obowiązku jego przestrzegania.
1.3 SUNRISE zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym terminie. Informacja o zmianie regulaminu będzie podana na stronie https://www.facebook.com/poledancesunrise.
1.4 W zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie (niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica).
1.5 Do uczestnictwa w zajęciach SUNRISE upoważnia wykupienie dowolnego karnetu lub pojedynczego wejścia.
1.6 SUNRISE honoruje Karty MultiSport Plus, MultiSport Senior oraz pakiety OK System na wszystkie zajęcia z oferty Fitness/Aerial Hoop. Na zajęcia z oferty Pole Dance należy wykupić karnet lub pojedyncze wejście.
1.7 Klient zgłasza chęć uczestnictwa w zajęciach:
– Fitness/Aerial Hoop – online poprzez https://app.fitssey.com/poledancesunrise/frontoffice
– telefonicznie pod nr 536 150 920 (czynny w godzinach pracy studia)
– osobiście, w recepcji SUNRISE, Kwiatowa 5A/C w Lubinie
1.8 W zajęciach z oferty Pole Dance liczba osób w grupach jest ograniczona. Minimalna ilość, by grupa istniała, to 8 osób. Zajęcia odbywają się bez względu na ilość obecnych.

1.8.1 W przypadku nieobecności, klient ma możliwość odrobienia zajęć w ciągu trzech miesięcy od daty nieobecności w innej grupie o podobnym poziomie lub na dowolnych zajęciach z oferty Fitness/Aerial Hoop po wcześniejszym zapisaniu się przez grafik online. Termin odrobienia zajęć należy wcześniej ustalić z instruktorką lub w recepcji studia. W przypadku nie odrobienia nieobecności w terminie, wejście z karnetu przepada.
1.8.2 Nieobecność należy zgłaszać CO NAJMNIEJ jeden dzień przed zajęciami.
1.8.3 W przypadku zapisania się na pojedyncze zajęcia, w sytuacji nie zgłoszenia wcześniej nieobecności na nich, klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za w/w zajęcia zgodnie z cennikiem SUNRISE.
1.8.4 W przypadku małej ilości uczestników, SUNRISE ma prawo rozwiązać grupę. W takiej sytuacji SUNRISE proponuje dołączenie do innej grupy na podobnym poziomie lub zwraca wpłacone przez klienta pieniądze za niewykorzystane zajęcia.

1.9 W zajęciach z oferty Fitness/Aerial Hoop liczba osób w grupach jest ograniczona. Aby zajęcia się odbyły, muszą w nich uczestniczyć minimum 3 osoby.
W sytuacji gdy na zajęcia zapiszą się mniej niż 3 osoby, zajęcia zostaną odwołane godzinę przed ich rozpoczęciem, a zapisani uczestnicy zostaną powiadomieni wiadomością SMS.

1.9.1 Każdy uczestnik zajęć Fitness/Aerial Hoop zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości 30 zł w recepcji SUNRISE przed przystąpieniem do pierwszych zajęć. W przypadku ostatecznej rezygnacji z oferty SUNRISE, pozostała kaucja jest zwracana klientowi.
1.9.2. Rezerwację zajęć Fitness/Aerial Hoop można anulować do 2 h przed rozpoczęciem zajęć. W innym przypadku pobierane jest bezzwrotnie 10 zł z kaucji uczestnika.

1.10 W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora, SUNRISE ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie bez konieczności wcześniejszego informowania klienta.
1.11 W sytuacjach losowych SUNRISE ma prawo odwołać zajęcia. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z kursantkami lub karnet zostanie przedłużony.

2. CENNIK, ZASADY PŁATNOŚCI, WAŻNOŚĆ KARNETU

2.1 Obowiązujące ceny za poszczególne usługi SUNRISE dostępne są w recepcji studia oraz na stronie www.sunrise.lubin.pl i https://www.facebook.com/poledancesunrise.
2.2 SUNRISE zastrzega sobie prawo do zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informację o planowanej zmianie z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem na https://www.facebook.com/poledancesunrise.
2.3 Płatność za zajęcia dokonywana jest w całości przelewem na konto
M BANK 68 1140 2004 0000 3402 7739 2656 Studio Pole Dance Sunrise Dajana Ołpińska
lub gotówką w recepcji SUNRISE.
W przypadku karnetu płatność należy uregulować najpóźniej w dniu pierwszych zajęć.
2.4 Po uiszczeniu opłaty klient otrzymuje karnet upoważniający go do uczestnictwa w opłaconych zajęciach. Karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
2.5 Karnet jest usługą z 4- tygodniowym terminem ważności. W przypadku gdy zajęcia nie odbędą się z powodu świąt, dni ustawowo wolnych etc., karnet automatycznie zostaje przedłużony o niewykorzystane zajęcia. Wyjątkiem jest karnet z oferty Fitness/Aerial Hoop. W tym przypadku jego ważność jest niezmienna i wynosi dwa miesiące.
2.6 W przypadku nieobecności klienta na opłaconych przez niego zajęciach, jak również rezygnacji z zajęć, SUNRISE nie zwraca klientowi wpłaconej kwoty.
2.7 Klient przychodząc na zajęcia, zobowiązany jest zgłosić się do recepcji w celu weryfikacji płatności i okazania karnetu.

3. BEZPIECZEŃSTWO, INNE POSTANOWIENIA

3.1 Osoby biorące udział w zajęciach z instruktorem, jak również osoby korzystające z Open Studio, robią to na własną odpowiedzialność. SUNRISE nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, urazy czy kontuzje powstałe podczas wykonywania ćwiczeń.
3.2 Każdy uczestnik powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez SUNRISE.
3.3 Kobiety ciężarne i w połogu nie mogą brać udziału w zajęciach z oferty Pole Dance, natomiast w zajęciach Fitness/Aerial Hoop mogą brać udział po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i na własną odpowiedzialność. Instruktorzy nie posiadają wykształcenia medycznego.
3.4 Osoby, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem nie zezwalające na udział w zajęciach Pole Dance, Aerial Hoop oraz Fitness, nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
3.5 Uczestnik biorący udział w zajęciach jest narażony na siniaki, otarcia, urazy mięśni, oparzenia od rury oraz w skrajnych przypadkach mogą grozić poważne operacje lub nawet śmierć. Uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie podczas zajęć, a także stan zdrowia psychicznego i fizycznego przed przystąpieniem do zajęć.
3.6 SUNRISE nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione przez klientów podczas zajęć.
3.7 Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć, każdy uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w odpowiedni strój sportowy. Informacje o stosownym stroju do konkretnych zajęć można uzyskać w studiu lub znaleźć na stronie www.sunrise.lubin.pl
3.8 Przed wejściem na salę ćwiczeń obowiązkowa jest zmiana obuwia. Można ćwiczyć w czystym obuwiu, w baletkach/skarpetkach lub na boso.
3.9 W przypadku zajęć z oferty Pole Dance w dniu zajęć nie należy aplikować na ciało balsamów, kremów, oliwek itp., ponieważ zmniejsza to przyczepność i zwiększa ryzyko wypadku.
3.10 Przed zajęciami należy zdjąć biżuterię, gdyż może powodować uszkodzenia ciała oraz sprzętu do ćwiczeń.
3.11 Uczestnik zajęć zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy, i zgłaszania instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.
3.12 Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. W przypadku złego samopoczucia podczas zajęć, należy od razu zgłosić to osobie prowadzącej.
3.13 Osoby przebywające na terenie studia SUNRISE zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż oraz zachowania czystości, poszanowania mienia oraz innych osób.
3.14 Uczestnik ponosi finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez niego podczas przebywania na terenie studia SUNRISE.
3. 15 Na terenie SUNRISE obowiązuje pełen zakaz palenia papierosów praz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.
3.16 Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, nie mają prawa uczestnictwa w wykupionych zajęciach i będą poproszone o opuszczenie SUNRISE. W takiej sytuacji opłata za zajęcia nie będzie zwracana klientowi.
3. 17 SUNRISE może wykorzystywać zdjęcia i filmy na potrzeby promocji i reklamy, po wcześniejszej akceptacji ze strony uczestnika. W takiej sytuacji uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez SUNRISE.

Wytyczne COVID-19